101dot 

101dot

tel.: +48 600 348 043
 
 
 


Polityka prywatności

Warszawa, dn. 31.05.2018 r.

W dokumencie POLITYKA PRYWATNOŚCI Firmy Public Relations 101dot przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje i zasady przetwarzania danych osobowych przez 101dot, firmę świadczącą usługi w zakresie Public Relations. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku […]

 
P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 
FIRMY PUBLIC RELATIONS 101dot
 
 1. INFORMACJE OGÓLNE

  W niniejszym dokumencie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Firmę Public Relations 101dot Dorota Kaźmierska z siedzibą w Baszkówce 05-503, przy ul. Polnych Maków 12.

  Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz przepisami prawa obowiązującymi w Polsce w zakresie ochrony danych osobowych.
 
 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I DANE KONTAKTOWE

  Administratorem Państwa danych osobowych jest 101dot Dorota Kaźmierska, ul. Polnych Maków 12, 05-503 Baszkówka; NIP: 222 006 11 05; REGON: 147213928. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Firmą 101dot drogą elektroniczną wysyłając maila na adres: kontakt@101dot.pl lub pisemnie na adres siedziby Firmy 101dot wskazany powyżej w punkcie 1.
 
 1. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez 101dot:
  - w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę w celu objętym tą zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  - w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę 101dot, w tym utrzymywania z Państwem relacji biznesowych lub prowadzenia marketingu własnego dotyczącego naszych usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, lecz niezbędne do ich realizacji. Przetwarzamy tylko takie Państwa dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej.
 
4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z Firmą 101dot - to znaczy podmiotom wykonującym usługi księgowe, prawne, pocztowe, kurierskie, informatyczne, monitorujące media, szkoleniowe. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (np. naszym podwykonawcom), z zaznaczeniem, że takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie na polecenie Firmy PR 101dot.

 
5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH I UPRAWNIENIA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności:
- do chwili wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,
- do chwili cofnięcia Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli nie ma innej podstawy przetwarzania).
Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwo zgody, mają Państwo prawo do wycofania takiej zgody w każdej chwili. Cofnięcie zgody na przetwarzanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do dnia cofnięcia zgody.
Jednocześnie w każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia tych danych osobowych. Jednocześnie mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, bardzo prosimy o kontakt pisemny z Firmą 101dot na adres siedziby Firmy 101dot w Baszkówce wskazany w punkcie 1 lub drogą mailową na adres e-mail: kontakt@101dot.pl.
 
6. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Mają Państwo prawo złożyć skargę do Organu Nadzorczego.
 
7. WYKORZYSTANIE PLIKÓW “COOKIES” NA NASZYCH STRONACH INTERNETOWYCH

Firma 101dot gromadzone dane przechowuje w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem www.101dot.pl, jak i w celu sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.
 
8. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA NASZYCH DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych osobowych, a także zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem stosujemy niezbędne i wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne. Stosujemy także środki techniczne, które mają na celu zapobiegać pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Państwa danych osobowych.
 
9. ZMIANY W ZAKRESIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej Firmy 101dot.
 
10. KONTAKT

Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności 101dot prosimy kierować drogą mailową na adres e-mail: kontakt@101dot.pl.